Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Korzystając ze strony internetowej sklepu internetowego Nattra laboratories s.c. Natalia Kubera – Czaplewska, Artur Czaplewski akceptujesz postanowienia niniejszej polityki prywatności i wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania strony.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu Nattra laboratories s.c. poprzez platformę sklepu internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: Nattra laboratories s.c. z siedzibą w Bydgoszczy  przy ulicy Zbójnickiej 2/18 85-792 NIP:5543001130 REGON:521317222
 3. Administrator informuje, że nie został powołany żaden Inspektor Danych Osobowych. W sprawach odnoszących się do ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem w formie wiadomości e-mail na adres: nattra.kontakt.@gmail.com
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, tj. w szczególności w celu: umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji zamówień, czy dokonywania transakcji; wykonania (czynności poprzedzających zawarcie, zawarcia, realizacji) umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online zarządzania utworzonym kontem oraz zapewnienia jego obsługi; obsługi roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji, reklamacji, czy zwrotu; kontaktu w kwestiach związanych ze świadczonymi usługami; prowadzenia postępowań: sądowych, arbitrażowych, czy mediacyjnych w kwestiach spornych wynikających ze świadczonych sług;
 5. Informacje o użytkownikach i ich zrachowaniach, w tym dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następujący sposób: dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, gromadzenie plików „cookies” [patrz polityka plików „cookies” podczas: rejestracji konta w sklepie internetowym, składania zamówienia w sklepie internetowym, subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter).
 6. Podanie danych osobowych o których mowa powyżej pozostaje dobrowolne. Niepodanie niektórych danych osobowych może uniemożliwiać albo  uniemożliwi świadczenie usług przez Administratora.
 7. Dane osobowe nie podlegają przekazaniu do innych odbiorców danych osobowych, chyba że konieczność ich przekazania wynika z realizacji zawartych umów lub wykonania na rzecz podmiotów od których dane zostały otrzymane usług (podmioty świadczące usługi przewozowe; podmiotu świadczące usługi finansowe, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, podmioty świadczące usługi księgowe itp.). Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być również organy administracji publicznej, w tym organy podatkowe oraz usługi księgowe biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy windykacyjne, instytucje finansowe.
 8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.
 9. Wycofanie zgody skutkuje zaprzestaniem przetwarzania danych osobowych użytkownika z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszej polityki.
 10. Użytkownik w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora posiada następujące prawa: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenie ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie internetowym Administratora regulamin lub nie wywiązał się z jakiś obowiązków związanych ze świadczeniem przez Administratora usług na rzecz Użytkownika, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Użytkownika.
 12. Na stronie internetowej, w sklepie internetowym Administratora mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Administrator informuje, iż takie ewentualne strony internetowe działają niezależnie od strony Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres: niezbędny dla świadczenia usług, trwania umowy oraz jej wykonywania, jak również w późniejszym czasie do czasu upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umowę i realizacji obowiązków prawnych, albo do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, a po upływie w/w okresów dane będą przechowywane w celach: dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonaniem umów związanych ze świadczonymi usługami; wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności przepisów podatkowych, rachunkowych i administracyjnych; statystycznych i archiwizacyjnych; marketingowych – przez okres roku lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika  wobec takiego przetwarzania; zapobiegania nadużyciom i oszustwom.
 14. Dane osobowe użytkownika będą/nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 15. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
 16. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności proszę o kontakt z Administratorem drogą mailową Nattra.kontakt@gmail.com
 17. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszej polityce ochrony prywatności. O wszelkich zmianach Administrator informować będzie w sposób widoczny i zrozumiały.
 18. Wszelkie informacje na temat praw i obowiązków Administratora i Użytkownika znajdują się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

NATTRA Laboratories 

Natalia Kubera-Czaplewska, Artur Czaplewski