Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.Nattra.pl prowadzony  jest przez Nattra laboratories s.c. Natalia Kubera -Czaplewska, Artur Czaplewski  (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Zbójnicka 2/18 ; 85-792 Bydgoszcz, e-mail: nattra.kontakt@gmail.com)

 § 1 DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY –to  jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są dniami ustawowo wolnych od pracy.          
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, który umożliwia utworzenie Konta Klienta.        
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
 4. w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.       
 5. KLIENT – KUPUJĄCY – jest to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. a)w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).       
 8. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).        
 9. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 10. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.
 11. PRODUKT – TOWAR – dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy rzecz ruchoma.
 12. PRODUKTY-TOWARY WŁASNE -MARKA WŁASNA: dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, której producentem jest Nattra laboratories s.c.
 13. PRODUKTY – TOWARY INNE – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, której producentem nie jest Nattra laboratories s.c.
 14. REGULAMIN – regulamin Sklepu Internetowego.          
 15. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.nattra.sklep.pl
 16. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA –Nattra laboratories (adres prowadzenia działalności i adres do korespondencji Zabójnicka2/18; 85-792 Bydgoszcz) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowniczego ; SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP 554 300 11 30   REGON 521317222 adres poczty elektronicznej:nattra.kontakt@gmail.com             
 17. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu kosmetyku zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 19. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.  
 20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.     

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osobowa której danej osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do aktualizacji i poprawiania
 2. Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców i konsumentów.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę  w Sklepie internetowym.
 4. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Usługobiorca czyli Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.        
 6. Usługobiorca  – Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 7. Usługobiorcę -Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. W celu korzystania ze Sklepu internetowego lub usług Sprzedawcy niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej, przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.Zalecana rozdzielczość ekranu: 1080×724.

§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków:  (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Kontynuuj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Potwierdź zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
 4. Korzystanie z Newslettera składa się łącznie trzech kolejnych kroków: podania w zakładce „Biuletyn” widocznej stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięcia pola „Kontynuuj” oraz potwierdzenia chęci otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.            
 5. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 6. Konto oraz Newsletter w Sklepie Internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
 7. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.

§ 4 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu. Sprzedawca oferuje Towary nowe, fabrycznie zamknięte, zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu na rynek.
 3. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Cena Towarów nie obejmuje kosztów przesyłki. Informacja o kosztach przesyłki zawarta jest w trakcie składania Zamówienia.
 5. Wiążące dla Stron są ceny, właściwości Produktu oraz wszelkie koszty ujawnione na stronie internetowej oferowanego Produktu w momencie złożenia zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Sprzedawca realizuję wysyłkę Produktów na terenie: Polski oraz na teren Unii Europejskiej.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy zakupie, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 8. W opisie dotyczącym konkretnego Produktu Sprzedawca informuje Kupującego o właściwościach Produktu. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają określone cechy i właściwości i z tego względu muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach. Wszelkie informacje o przechowywaniu Produktu znajdują się na jego opakowaniu.
 9. Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca obowiązany jest do zapewnienia zgodności Produktu z umową i odpowiedzialny jest wobec Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Przez wadę Produktu rozumie się niezgodności Produktu z umową, a w szczególności: brak właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; Produkt nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór; Produkt nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jego przeznaczenia; Produkt został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym. Ponadto zdjęcie produktu na sklepie- może odróżniać się kolorem bądź opakowaniem produktu*.

 § 5 ZAMÓWIENIE, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą oraz złożyć Zamówienie w następujący sposób: za pośrednictwem Sklepu internetowego (Formularz Zamówień albo Konto), pocztą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Nattra.kontakt@gmail.com 
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień: w celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
 4. Następnie Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych (termin związania Zamówieniem), może przyjąć Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji – z chwilą otrzymania przez Klienta tej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 7 dni roboczych, przez które rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  Wyjątkiem jest okres promocyjny, w którym czas wydłuża się do 10 dni roboczych, Na czas realizacji Zamówienia składa się: skompletowanie Zamówienia i przygotowanie do wysyłki oraz czas dostawy. Czas realizacji zamówienia w przypadku dostawy za granicę Polski może się wydłużyć  do 5 dni.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4, a także poprzez przesłanie dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 6 SPOSOBY PŁATNOŚCI, FORMY DOSTAWY

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności, jeżeli umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej: płatność przelewem tradycyjnym na jeden z trzech numerów rachunków bankowych Sprzedawcy ( Bank PKO , numer rachunku:20 1020 1475 0000 8402 0324 3342 w tytule przelewu należy zamieścić numer zamówienia, a także dane osoby zamawiającej – imię, nazwisko lub podmiotu zamawiającego – firma),szybki elektroniczny przelew online (pay-by-link) obsługiwany przez system PayU, płatność kartą płatniczą obsługiwana przez system PayU, płatnośc systemem Dotpay.
 2. Sprzedawca może ustalić z Kupującym inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami.
 3. Produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem jednego z przewoźników wybranych przez Kupującego w toku składania Zamówienia. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
 4. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: paczka kurierska na terenie Polski, paczka kurierska poza granicami PL (od wagi 0,01-10kg
 5. W przypadku dostawy Produktów poza Europę koszty dostawy są ustalane indywidualnie przed lub po złożeniu Zamówienia i są dostosowane do wagi oraz gabarytu przesyłki. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie Polski wynosi do7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Ponadto w okresie PROMOCJI- czas wydłuzony jest do 10 dni roboczych. Termin ten należy liczyć w następujący sposób: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pośrednictwem serwisu Payu/Dotpay – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, oraz wysłania potwierdzenia swojej płatności na adres email: Nattra.kontakt@gmail.com 
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta poza terenem Polski jest ustalany indywidualnie, Kupujący jest o nim informowany poprzez e-mail.
 8. W momencie odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka została dostarczona bez uszkodzeń oraz czy jej zawartość nie jest uszkodzona (stan Produktów zmatowionych przez Kupującego).
 9. W przypadku gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia (zewnętrznie widoczne uszkodzenia transportowe, zawilgocenia paczek lub inne braki) lub zamówione Produkty są uszkodzone, mają braki ilościowe itp. Kupujący powinien sporządzić z udziałem kuriera/przewoźnika protokołu uszkodzenia przesyłki w momencie jej odbioru (czynność obowiązkowa do zgłoszenia reklamacji). Kupujący powinien zgłosić Sprzedawcy w/w okoliczności uszkodzenia lub braków w przesyłce w terminie 1 dnia roboczego od daty otrzymania przesyłki.
 10. W przypadku gdy po wydaniu przesyłki Kupujący sprawdzi przesyłkę i ujawni ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze (przesyłka uszkodzona w środku, Produkty są uszkodzone, mają braki ilościowe itp.) Kupujący zgłosić ten fakt niezwłocznie Sprzedawcy oraz kurierowi – przewoźnikowi, który ma obowiązek ustalenia stanu przesyłki na żądanie Kupującego lub Sprzedawcy. (zgłoszone powinno mieć miejsce niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki).

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość,  ma prawo odstąpić od zawartej umowy  bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, z zastrzeżeniem  § 7 ust. 5.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 3. By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować  Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłanego na adres do doręczeń Sprzedawcy (ul. Zbójnicka 2/18,85-792 Bydgoszcz) lub poprzez wysłanie wiadomości e – mail o odstąpieniu od umowy na adres: e-mail Nattra.kontakt@gmail.com   
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu .
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty dostarczenia rzeczy równe najtańszemu zwykłemu sposobowi dostarczenia obowiązującego u Sprzedawcy).
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona poprzez przelew bankowy, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
 8. Sprzedawca zwraca płatność Konsumentowi niezwłocznie, w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwróconych Produktów, po dokonaniu weryfikacji ich stanu oraz kompletności oraz z uwzględnieniem, czy nie zachodzą przesłanki z  § 7 ust. 5.
 9. Produkty Konsument jest zobowiązany odesłać pod adres: ul. Zbójnicka 2/18, 85-792 Bydgoszcz wraz z podaniem swoich danych, numeru zamówienia oraz wskazania, iż Produkty są odesłane z uwagi na odstąpienie od umowy.
 10. Sprzedawca zwraca uwagę, iż przesyłka powinna być starannie zabezpieczona i zapakowana w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń podczas transportu (Sprzedawca rekomenduje owinięcie pudełka w papier lub folie oraz oklejenie taśmą).
 11. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem, usługą „e-przesyłka” lub paczkomatami.
 12. Więcej o odstąpieniu od umowy znajdziesz w art. 27 – art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

NATTRA Laboratories 

Natalia Kubera-Czaplewska, Artur Czaplewski